Thằng đầu quắn

Hế lô, đây là trang blog của một xxx web developer – người đang có kế hoạch thay xxx bằng “fullstack” trong vài năm tới.

typography